Privacy statement

Algemeen

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Randstad Nederland. Vanuit Randstad zijn de volgende labels betrokken; Randstad Payroll Solutions, Randstad Uitzendbureau en Randstad HR Solutions. De dienstverlening van Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord betreft begeleiding en bemiddeling van kandidaten met een WWB uitkering.

Voor een goede uitvoering van deze diensten en activiteiten verwerkt Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord persoonsgegevens van betrokkenen. Het doel van dit Privacyreglement is om u als betrokkene op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt, hoe lang ze worden bewaard en welke rechten u met betrekking tot deze gegevens heeft. 

Voor welk doel worden welke gegevens verwerkt

Welke gegevens Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord verwerkt, is afhankelijk van de activiteit die zij verricht en de gegevens die zij daarbij nodig heeft voor een goede uitvoering van die betreffende activiteit.

Voor alle activiteiten geldt dat Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord de gegevens verwerkt welke bij aanvang van de betreffende activiteit worden aangeleverd door de Sociale Dienst Nieuwe Waterweg Noord of door uzelf. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, nationaliteit, gevolgde opleidingen, diploma's en opgedane werkervaring.

Re-integratie

Naast de eerder genoemde gegevens verwerkt Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van uw re-integratie en arbeidsparticipatie. Hierbij gaat het om gegevens ten aanzien van uw uitkeringsverleden en uitkeringssituatie. Deze gegevens worden door de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen aangeleverd.  

Daarnaast worden gegevens verwerkt die bij het inschrijfgesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van arbeidsparticipatie, waaronder mogelijke (medische) beperkingen.  

De persoonsgegevens worden gedurende het traject aangevuld met de activiteiten en producten die voor u zullen worden ingezet, zoals de inzet van een Re-integratie PraktijkOvereenkomst (RPO). Daarnaast worden de behaalde resultaten geregistreerd. De resultaten zijn ter beoordeling van de adviseur van Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord; vaststelling gebeurt aan de hand van onder andere gesprekken met u, CV analyse, ingewonnen referenties bij derden en de eigen waarneming van de adviseur.

Wat gebeurt er met mijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de activiteiten van Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord. De persoonsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan omschreven in dit reglement.

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal hier op behoorlijke en zorgvuldige wijze mee omgaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend de adviseurs van Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord en door haar ingeschakelde derden voor zover ze de gegevens nodig hebben om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of voor zover ze dit nodig hebben voor een normale bedrijfsvoering. De adviseurs en de ingeschakelde derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting teneinde onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en werkgevers
In het kader van de re-integratie rapporteert Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord aan de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen omtrent de voortgang en uitkomst van de begeleiding en bemiddeling. Aan een (potentiële nieuwe) werkgever worden slechts de gegevens verstrekt voor zover dit nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie. Nadat het traject is afgerond, worden de gedurende het traject verwerkte persoonsgegevens geretourneerd aan de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen. Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord behoudt een kopie van de gegevens.

Rechten van betrokkenen

Als u vragen heeft over de gegevens die Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord verwerkt of u wenst inzage te hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot uw adviseur. De adviseur is belast met de controle op naleving van hetgeen in dit reglement is bepaald en registreert uit dien hoofde alle vragen die zich voordoen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Tevens probeert de adviseur te bemiddelen indien discussie is ontstaan over de uitleg en toepassing van hetgeen in dit reglement is bepaald. Ook verzoeken om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn, moeten worden gericht aan de adviseur. De adviseur bepaalt of er aan uw verzoek kan worden voldaan. Als er niet aan uw verzoek voldaan kan worden, ontvangt u hierover schriftelijk bericht waarin staat uitgelegd waarom niet aan het verzoek is voldaan.

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw verzoek of heeft u andere bezwaren dan kunt u een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord behoudt een kopie van de door haar verwerkte persoonsgegevens. Deze worden bewaard tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het traject. De bewaartermijn kan korter zijn wanneer u verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich tegen verwijdering verzet. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

Melding College Bescherming Persoonsgegevens

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord heeft voornoemde gegevensverwerking gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens conform de verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens met inachtneming van het daarbij behorende Vrijstellingsbesluit.

Baanbrekend NWN is een initiatief van: